روغن حیوانی کرمانشاهی نوع اطمینان

تهیه شده از چربی موجود در شیر خالص گاو