روغن حیوانی کرمانشاهی نوع مخصوص

تهیه شده از چربی موجود در شیر خالص گوسفند