روغن حیوانی کرمانشاهی نوع ممتاز

تهیه شده از چربی موجود در شیر گاو و گوسفند